Metsien suojelu

Metsänomistajana sinulla on mahdollisuus suojella metsäsi ja saada siitä korvausta. Metsien suojelu onnistuu useilla eri tavoilla. Jos metsistäsi löytyy kohde, joka täyttää suojeluohjelmien kriteerit, ole rohkeasti yhteydessä, me autamme eteenpäin!

METSO-suojelu  

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman METSO tarjoaa sinulle vaihtoehtoja metsäsi suojeluun ja monimuotoisuuden vaalimiseen. Suojelusta maksetaan korvaus ja luonnonhoidosta ei koidu sinulle kustannuksia. 

METSO-ohjelman vaihtoehdot 

Pysyvän suojelun vaihtoehdot:

1. Yksityinen suojelualue 

Maan omistusoikeus säilyy metsänomistajalla, mutta puusto rauhoitetaan pysyvästi. ELY-keskus maksaa suojelusta korvauksen, joka on metsänomistajalle verovapaata ja perustuu puuston määrään. 

2. Myynti valtiolle 

Metsänomistaja myy kiinteistökaupalla suojeltavan alueen valtion omistukseen luonnonsuojelutarkoituksiin. Kaupasta maksetaan normaali käyvän hinnan mukainen kauppahinta, joka on yksityiselle metsänomistajalle verovapaa. 

Määräaikaisen suojelun vaihtoehdot:

1. Määräaikainen suojelusopimus 20 vuodeksi

Alue säilyy metsänomistajan omistuksessa, mutta metsä rauhoitetaan määräajaksi. ELY-keskus maksaa rauhoituksesta korvauksen, joka on yksityiselle metsänomistajalle verovapaa. 

2. Ympäristötukisopimus 10 vuodeksi

Metsänomistaja voi solmia kymmenen vuoden määräaikaisen ympäristötukisopimuksen Metsäkeskuksen kanssa. Metsä pysyy metsänomistajan omistuksessa, mutta se jätetään metsätalouskäytön ulkopuolelle. Suojelusta maksettava korvaus perustuu puuston laskennalliseen arvoon. 

Millainen metsä kelpaa suojeluun? 

METSO-kohteen soveltuvuutta arvioitaessa on hyvä käydä läpi neljä tärkeää kysymystä: 

  1. Onko metsässä runsaasti lahopuuta? 
  2. Onko metsä ollut pitkään hakkaamatta? 
  3. Onko maapohja rehevää tai soistunutta? 
  4. Onko metsässäsi vanhoja tai järeitä koloisia havu- tai lehtipuita? 

Mikäli vastasit yhteen tai useampaan kohtaan kyllä, metsäsi voi olla hyvä METSO-kohde. Ota yhteyttä, niin autamme asiassa eteenpäin! Oman metsäsiantuntijasi yhteystiedot löydät henkilöhausta.

Lahopuu metsässä lisää metsän monimuotoisuutta.

Monimuotoisuudelle merkittävimpiä kohteita ovat runsaslahopuustoiset kangasmetsät ja lehdot. On myös hyväksi, jos kohde on ollut pidemmän aikaa metsätaloustoimien ulkopuolella. Lisäksi kaikki vanhat koloiset ja järeät puut ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita. Erityisen arvokkaita ovat metsät, joissa kasvaa kookkaita haapoja, sillä yksittäisellä isolla haavalla voi elää satoja eliölajeja. 

HELMI-ohjelma 

Helmi-ohjelma laajentaa METSOn monimuotoisuussopimukset metsistä muihinkin elinympäristöihin. Helmissä aktiivinen luonnonhoito ja ennallistaminen nousevat voimakkaasti suojelun rinnalle. Kaikki toimet ovat maanomistajille vapaaehtoisia. 

Soidensuojelu myös puuttomille soille on Helmin merkittävimpiä toimenpiteitä. Suojelun toteutus on aloitettu Soidensuojelun täydennysehdotuksen kohteilta. Se on lista luontoarvoiltaan valtakunnallisesti merkittävistä soista, jotka valittiin valmisteltaessa Soidensuojelun täydennysohjelmaa. Edunvalvonnan myötä soidensuojelu toteutetaan yksityismailla vain vapaaehtoisesti. Myös maakuntakaavojen suojeluvarauksia ja olemassa olevien suojelualueiden viereisiä soita voi tarjota Helmi-suojeluun. 

Vaikuttavimmat HELMI-teot luonnon monimuotoisuuden hyväksi: 

  • Soiden suojelu ja ennallistaminen 
  • Lintuvesien- ja kosteikoiden kunnostaminen ranta-alueineen 
  • Perinnebiotooppien hoitaminen 
  • Metsäisten elinympäristöjen, kuten lehtojen ja paahdealueiden hoitaminen 
  • Pienvesien ja rantaluonnon, kuten hiekkarantojen hoitaminen ja kunnostaminen 

Jätä yhteydenottopyyntö

2024 © Metsänhoitoyhdistykset