Skog som investeringsobjekt

Placering i skogar är flerdimensionellt. Som i all placering är djupgående förståelse bra även i skogsinvestering. Kännedom om skogsbranschen är också till nytta. Skogen som investeringsobjekt är en stabil tillgångsklass som sprider riskerna.

Placeringshorisonten och investeringar i skogen 

I skogsinvesteringen är placeringshorisonten mycket olika än till exempel i vanlig aktieinvestering. Placeringshorisonten är i princip över 10 år och inom skogssektorn är ett kvartal inte tre månader utan 25 år. Detta innebär att åtgärder ska vidtas på ett planerat sätt och att investeringarna fördelas över en lång period.  

Det viktigaste i skogsinvestering är att maximera inkomsterna, inte minimera utgifterna. Av inkomsterna för hela omloppstiden utgör utgifter 15 procent. Att spara några procent i kostnaderna kan snabbt straffa sig ifall skogens produktion är sämre. Därför ska skogsvård vara en av skogsinvesterarens viktigaste principer. Med investeringar gör skogsägaren också sin placering mer effektiv. Markberedningen och planteringen av plantor av hög kvalitet som genomförs efter förnyelseavverkning garanterar en snabb start på tillväxten.  

Vad är investeringar inom skogsinvestering?

  • Förnyelsearbete såsom markberedning och plantering av plantor 
  • Tidig plantskogsvård och plantskogsskötsel 
  • Byggande och iståndsättning av skogsvägar 
  • Skogsgödsling 

Skogsinvesteringens ”dividender”

Inkomsterna från virkesaffärer är skogsägarnas dividender. Med en lyckad virkesaffär och investeringar i skogsvård kan man realistiskt uppnå en årlig avkastning på 3–6 procent. Konjunkturer och virkesaffärens konkurrensutsättning har en betydlig inverkan på slutresultatet.  Även huruvida man själv utför vårdarbetet har en betydande inverkan. Skogen producerar även via värdeökning. Enligt Lantmäteriverket har fastigheternas nominella värdeökning varit cirka 4 procent under 15 år.  

Inkomster från virkesaffärer är skogsägarnas dividender. Med en lyckad virkesaffär och vårdinvesteringar kan man realistiskt uppnå en årlig avkastning på 3–6 procent.

Inkomstfördelningen fungerar inte alltid på ett idealt sätt i skogskedjan, vilket bevittnades under sommaren 2021 som en rekordartad prisökning för sågat virke och cellulosa, en situation som skogsägaren dock inte kunde utnyttja med annat än en liten ökning i priset på stock. Det viktigaste elementet inom skogsinvestering är marknadsintressebevakning som i första hand innebär lugn konkurrensutsättning av virkeshandeln.   

Hur placerar jag i en skog?

Du kan placera i en skog på tre sätt: köpa andelar i en samfälld skog, placera i skogsfonder eller köpa en skogsfastighet. Det tredje av dessa, köp av skogsfastighet, är alternativet som används oftast. 

Huruvida placeringen är lyckad grundar sig långt på rätt anskaffningspris i förhållande till fastighetens egentliga värde. Värdet på skogen grundar sig på storleken på fastighetens trädbestånd. Skogsfastigheterna värderas vanligen utifrån skogsproffsets skogsbesök före försäljningen. Ju grövre och mer vårdad skogen är, desto värdefullare är den. I Södra Finland är hektarpriserna också högre eftersom tillväxtförhållandena producerar mer tillväxt.  

Har du funderat på att köpa en skogsfastighet men vet inte hurdant utbudet är? Då är det bästa sättet att börja att ta i bruk skogsvakten på skogsvårdsföreningens samarbetspartner Metsätilat Oy:s  webbplats. Skogsfastigheter.fi är Finlands största förmedlare av skogsfastigheter vars skogsfastigheters värde alltid fastställts. Varje skogsfastighet är olika vad gäller både beståndsstruktur och användningsmöjligheter, vilket innebär att placeraren måste känna till sina egna placeringsstrategier och -horisonter.  

Skogsfastigheter.fi är Finlands största marknadsplats för skogsfastigheter, tomter och andelar av samfälld skog.

En investeringsskog producerar även annat än inkomst

När man pratar om en investeringsskog är det bra att komma ihåg att skogen också kan producera annat än ekonomisk avkastning för sin ägare. Man tar allt mer hand om naturvärdena, och skogens övriga värden, såsom rekreationsanvändning och hälsofördelar, blir hela tiden allt viktigare.  

Att placera i skogar spelar också en betydande roll i bekämpningen av klimatförändringen: en placerare som tar hand om sin egendom håller skogen frisk och ser till att den växer bra, vilket också betyder att skogarnas förmåga att binda kol förbättras. Det är alltså en klimatgärning att placera i en skog! 

2024 © Skogsvårdsföreningarna